Стани член

До Читалищно настоятелство

на НЧ „Родопска искра 2020“

                                                                                      с. Лилково, обл. Пловдив 

З А Я В Л Е Н И Е

От

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: …………………………………, адрес за кореспонденция: ……………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………, телефон: …………………………

еmail: …………………………………………………………………………………………………………………………..

С настоящето заявявам желанието си да бъда приет за член на НЧ „Родопска искра 2020“, при условията на действащите нормативни и вътрешни актове, уреждащи дейността и целите му;     

Уверявам ви, че съм запознат с Устава на НЧ „Родопска искра 2020“, приемам го и се задължавам да го спазвам.  

Декларирам, че не изтърпявам съдебно наказание и не изповядвам забранени от Закона политически идеи или вяра.

Не съм запознат да съществуват законови пречки да стана член на НЧ „Родопска искра 2020“.

Декларирам, че ще съдействам за утвърждаването на НЧ „Родопска искра 2020“  и за постигането на неговите цели.

Давам съгласието си НЧ „Родопска искра 2020“ да съхранява личните ми данни.

Информиран съм за необходимостта от своевременно уведомяване на НЧ „Родопска искра 2020“ за съществени промени в посочените от мен данни.

Дата: ………………..                                                            С уважение: ……………….

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Членството в  НЧ „Родопска искра 2020 е доброволно. Всеки кандидат за членство трябва да отговаря на изискванията за приемане в него, както и да бъде одобрен от Читалищното настоятелство като добросъвестен, с добра репутация и притежаващ необходимите качества за членство.

Всеки член на НЧ „Родопска искра 2020“ дължи членски внос съгласно Устава на читалището.