Дейност

Целите на Народно Читалище “Родопска искра 2020” с. Лилково са да задоволява потребностите на гражданите и гостите на с. Лилково, община „Родопи“, област  Пловдив, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в с. Лилково, запазване на обичаите и традициите на българския народ, типични за региона , разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата, възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост, осигуряване на достъп до информация.

НЧ „Родопска искра 2020“ спомага за развитието на  любителското художествено творчество и активно участва в сформирането през 2021г. на самодейна фолклорна формация „Родопски славей“, с художествен ръководител Мария Иванова. Насочили сме вниманието си към организиране  на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и видео показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности; Събиране и разпространяване на знания на родния край, създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство, предоставяне на компютърни и интернет услуги